6 Zollämter in Praha 10 - Öffnungszeiten & Kontakt

Suchen Zollämter

Tel: +420 261334340
podatelna510000@cs.mfcr.cz
Tuesday: 08:00 - 15:00
Monday: 08:00 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
Thursday: 08:00 - 15:00
Friday: 08:00 - 14:00
Tel: +420 261334340
podatelna510000@cs.mfcr.cz
Tuesday: 08:00 - 15:00
Monday: 08:00 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
Thursday: 08:00 - 15:00
Friday: 08:00 - 14:00
Tel: +420 261331083
podatelna650000@cs.mfcr.cz
Thursday: 08:00 - 15:00
Friday: 08:00 - 14:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
Tuesday: 08:00 - 15:00
Monday: 08:00 - 17:00
Tel: +46 573 29500
TET.Tollregion.Oslo.og.Akershu...
Monday - Friday: 06:30 - 23:59
Saturday: 07:00 - 20:00
Sunday: 07:00 - 23:00
Tel: +46 573 295 00
tke.han@tullverket.se
Sunday: 07:00 - 23:00
Saturday: 07:00 - 20:00
Monday - Friday: 06:30 - 23:59