HS Code 84419010 - Schneidemaschinen, Papierhalbstoff, Papier

Teile von Schneidemaschinen für Papierhalbstoff, Papier oder Pappe, a.n.g.

Handelsbeschränkungen

Kapitel 84
42 Handelsbeschränkungen
Position 8441
16 Handelsbeschränkungen
Unterposition 844190
1 Handelsbeschränkungen

Zolltarifnummer 84419010: